skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Pogled naprej

Na območju občine v septembru 2021 po podatkih iz CRP živi 11.394 prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem. Od tega večina prebivalcev živi znotraj naselij (10.043 prebivalcev), 899 ima prebivališče prijavljeno na območjih razpršene poselitve, 52 na območjih izven naselij in 398 izven območij stavbnih zemljišč.

Pričakovano je torej gostota poselitve še zmeraj največja v mestu Ravne, kjer prebiva tudi največ prebivalcev. Čeprav je v večini drugih naselij gostota prebivalcev zelo nizka, je na nivoju občine število prebivalcev na km2 178, kar je več kot na ravni države, kjer je gostota poselitve 103 prebivalcev na km2. Koroška regija ima nizko gostoto poselitve, zgolj 68 prebivalcev na km2, tako je tudi tu naša občina bistveno bolj gosto poseljena.

Na dan 1. 1. 2018 je bilo v Občini Ravne na Koroškem 4573 stanovanj. Na 1000 prebivalcev to znaša 406 stanovanj, na ravni Slovenije je ta vrednost 412. Med vsemi stanovanju je kar polovica (52 %) tri ali več sobnih stanovanj, v povprečju pa uporabna površina stanovanj znaša 76,9 m2, kar je 4 m2 manj kot povprečna uporabna površina stanovanj v Sloveniji (81,5 m2).

Analiza izdajanja gradbenih dovoljenj od leta 2007 do 2019 pokaže, da so se pretežno izdajala gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe. V letu 2011 je bilo izdanih največ gradbenih dovoljen za nestanovanjske stavbe (12), leta 2016 pa je bilo izdanih največ dovoljenj za stanovanjske stavbe (16). Število gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je nekoliko upadlo v zadnjih dveh letih.

Na območju občine je po podatkih iz Registra evidence nepremičnin REN (april 2021) 4.328 stavb, od tega 1.978 (45,7 %) stanovanjskih in 2.350 (54,3 %) nestanovanjskih. Med stanovanjskimi stavbami prevladujejo eno in dvostanovanjske stavbe. Teh je 1.781, kar je 90,0 % vseh stanovanjskih stavb. Večstanovanjskih stavb (3 in več stanovanj) je le 197 (10,0 %).

Količina stavbnega zemljišča na prebivalca v Občini Ravne na Koroškem znaša 418,82 m2, nepozidanih SZ pa 136,84 m2/prebivalca. Glede količine SZ in nepozidanih SZ na prebivalca je občina Ravne na Koroškem pod slovenskim povprečjem, ki znaša 678,86 m2 SZ oz. 270,62 m2 nepozidanih SZ na prebivalca.

V občini imamo 475,3 ha stavbnih zemljišč SZ.  Največ stavbnih zemljišč predstavljajo območja stanovanj (SS, SK, SP), in sicer 183,5 ha oz. 38,6 % vseh stavbnih zemljišč. Večji delež stavbnih zemljišč predstavljajo še površine proizvodnih dejavnosti – IG, IK, IP (95,8 ha oz. 20,2 %), območja centralnih dejavnosti – CD, CU (76,4 ha oz. 16,1 %). Manjši delež stavbnih zemljišč pa predstavljajo območja okoljske infrastrukture – O (1,2 ha oz. 0,3 %) in območja prometnih površin (7,4 ha oz. 1,5 %).

Leta 2020 je bilo v občini je bilo 932 poslovnih subjektov. Pri tem prevladujejo samostojni podjetniki posamezniki (440), veliko je tudi gospodarskih družb (246). Ob tem je gospodarskih družb glede na vse poslovne subjekte v občini 26,4 %, samostojnih podjetnikov posameznikov pa 47,2 %. Manj poslovnih subjektov od Občine Ravne na Koroškem imajo npr. občine Dravograd, Mežica, Zreče in Prevalje. Podobno pokaže preračun poslovnih subjektov na 1.000 prebivalcev. Občina Ravne na Koroškem ima 82,1 poslovnih subjektov na 1000. prebivalcev), pred njo so npr. občine Idrija, Slovenj Gradec in Tržič. Državno povprečje znaša 105,8 poslovnih subjektov na 1.000 prebivalcev.

Pri spremljanju števila opazujemo predvsem število gospodarskih družb in spreminjanje števila samostojnih podjetnikov posameznikov. Med letoma 2010 in 2020 se je v Občini Ravne na Koroškem za 30 povečalo število gospodarskih družb ter za 66 število samostojnih podjetnikov posameznikov. Povečanje gospodarskih družb glede na leto 2010 je bilo sorazmerno nizko, samo 13,8 %. Medtem ko se število gospodarskih družb v letih od 2015 do 2020 ni bistveno spremenilo, je prisoten bistven porast samostojnih podjetnikov posameznikov, ki sicer niso večji porabniki prostora.

Preberi več

Fotogalerija

Možnost filtriranja

Iskanje

Tip vsebine

Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije
Kategorije

Izbira pokrajine


2008 - 2024 © Portal KAMRA, Izdelava: TrueCAD d.o.o.